اهداف نمایشگاه

اهداف برگزاری نمایشگاه:

 

 • تقويت روحيه خودباوري و ارتقای جایگاه جامعه روستایی و عشایری با نمایش توانمندیها
 •  
 • شناسایی ظرفیتها و مزیتهای روستاها و مناطق عشایری با تأکید بر اقتصاد مقاومتی
 •  
 • معرفی سرمایه گذاران و تولیدکنندگان مطرح، بازرگانان وکارآفرینان موفق روستایی و عشایری
 •  
 • ايجاد ارتباط دو سويه شهر نشينان و روستائيان و عشاير جهت كاهش هزينه های تولید و مصرف

 • بازارسازی مستقیم از طریق برقراري ارتباط تجاري فی فامبین عوامل جهت تکمیل زنجیره ارزش
 •  
 • تشویق و ترغیب به توسعه اشتغال و افزایش سرمایه گذاری در روستاها و مناطق عشایری
 •  
 • بهره گیری از توانمندیهای علمی به منظور مولدسازی ظرفیتها و مزیتهای روستایی و عشایری
 •  
 • آشنا نمودن عامه مردم نسبت به جاذبه هاي فرهنگی و میراث ناملموس روستایی و عشایری
 •  
 • کمک به آبادانی و پیشرفت کشور با رویکرد مشارکت عموم مردم و مردمی سازی اقتصاد