درباره برگزارکننده

رهبر معظم انقالب اسلامی در پیام نوروزی سال جاری، با ذکر اینکه مهمترین مسئله کشور موضوع اقتصاد است، شعار سال ۱۴۰۲ را »مهار تورم و رشد تولید « اعلام و در سخنرانی خود بر گشایش در زندگی مردم تأکید کردند و از مسئولان خواستند تا با محوریت شعار »مهار تورم، رشد تولید «برای گشایش بیشتر در زندگی مردم تلاش کنند، در این راستا دبیرخانه شورایعالی جهادسازندگی با تشکیل ستاد ملی روز روستا و عشایر و در راستاي تامین شرايط و فعالسازي كلیه امكانات و منابع مالي، انسانی و علمي كشور به منظور توسعه كار آفريني و به حداكثر رساندن شركت آحاد جامعه در فعالیتهاي اقتصادي علی الخصوص در روستاها و مناطق عشایری کشور به عنوان کانون درونزایی اقتصاد ملی و حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی از طریق تسهیل و تشويق و رشد بهره وري در اقتصاد با تقويت عوامل تولید از جمله توانمندسازي نیروي كار، تقويت رقابت پذيري واحدهای اقتصادی با ايجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و نیز به كارگیري ظرفیت و قابلیتهاي متنوع در جغرافیاي مزيت هاي مناطق كشور و اهرم قرار دادن همكاريهاي جمعي احاد مردم در زمینه مساعدت به دولت مردمي در محرومیت زدایی و خدمات رساني به روستاها و مناطق عشایری كشور با رويكرد پیشرفت و آباداني كشور اقدام به برگزاری پنجمین نمایشگاه توانمندیها و ظرفیتهای روستایی و عشایری کشور با ماهیتی جدید نموده است.