قوانین و مقررات

قوانین و مقررات شرکت در پنجمین نمایشگاه توانمندی های روستائیان و عشایر